Dobry Styl > Budowa i remont > Budowlana dokumentacja geotechniczna. Podstawowe elementy

Budowlana dokumentacja geotechniczna. Podstawowe elementy

Data: 24.05.2017 Kategoria: Budowa i remont

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 29.04.2012 r. dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych wymagane jest sporządzenie kompleksowej dokumentacji geotechnicznej. Niedysponowanie rzeczoną dokumentacją uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kategoria geotechniczna danego obiektu budowlanego jest określana przez projektanta. To od niej zależy, jakie badania gruntu należy przeprowadzić przed budową oraz jaka dokumentacja geotechniczna okaże się niezbędna.

Kategoria geotechniczna a typ dokumentacji

Pisząc w uproszczeniu, I kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane wznoszone w prostych warunkach gruntowych, w tym większość domów jednorodzinnych – z poddaszem użytkowym i piętrowe, bez piwnic i z podpiwniczeniem. Dla obiektów tego typu należy przeprowadzić tzw. opinię geotechniczną, której opcjonalnie towarzyszą badania podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. W przypadku obiektów II kategorii geotechnicznej (posadowionych w prostych i złożonych warunkach gruntowych) wykonanie opinii, badań podłoża i projektu geotechnicznego ma charakter obligatoryjny. Obiekty z III kategorii (sadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych) wymagają dodatkowego sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Opinia geotechniczna

Jeden z głównych elementów dokumentacji geotechnicznej. Składa się z części opisowej i graficznej. W pierwszej z nich znajdują się zalecenia wynikłe z badań i analiz geologa, wraz z informacjami o poziomie wód gruntowych oraz opisami poszczególnych warstw gruntów. Do ustalenia właściwości gruntu (takich jak głębokość zalegania, grubość, nośność, gęstość, plastyczność, wilgotność czy spójność) często wymagane są badania laboratoryjne wraz z chemicznymi próbami wody. Część graficzna opinii geotechnicznej przyjmuje formę planu sytuacyjnego z naniesionymi punktami wierceń i liniami przekrojów geotechnicznych. W przekrojach otworów obrazowane są warstwy gruntu.

Dokumentacja badania podłoża gruntowego

Dokumentacja tego typu zawiera te same elementy co opinia geotechniczna wraz z towarzyszącymi im wynikami badań sondą dynamiczną, badań geofizycznych oraz analizami laboratoryjnymi próbek gruntu. ,,Należy pamiętać, że dokumentacja badania gruntu powinna zawierać parametry geotechniczne wyliczane w oparciu o badania laboratoryjne z sondowań NNS, czyli próbek o nienaruszonej strukturze – zauważa ekspert Zakładu Usług Geologiczno-Geotechnicznych Andrzej Kadłubowski z Warszawy.

Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny zawiera prognozowane w czasie, zmiany właściwości podłoża gruntowego. Towarzyszą im obliczenia nośności i osiadania podłoża gruntowego, a także szacunkowe określenie oddziaływania od gruntu. Analizy tego typu przeprowadza się w przypadku szczególnie wymagających gruntów. Tym samym służą określeniu sposobu wykonania trudniejszych prac ziemnych.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Tego typu dokumentacja zawiera wszelkie informacje podane w opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projekcie geotechnicznym, uzupełniając je o projekt robót geologicznych. Projekt precyzuje, jakie roboty będą wykonywane w terenie i w laboratorium. Wraz z resztą dokumentacji, powinien zostać zatwierdzony w starostwie powiatowym. W związku z tym, proces kompletowania dokumentacji (sporządzenie i zatwierdzenie projektu, wykonanie badań polowych i laboratoryjnych, sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji) może zająć nawet pół roku. O całą procedurę warto zatroszczyć się zawczasu, zwłaszcza jeśli zależy nam na szybkim uzyskaniu pozwolenia na budowę.