Dobry Styl > Porady > Jakie firmy są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych?

Jakie firmy są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych?

Data: 11.10.2018 Kategoria: Porady

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wymienione w niej podmioty, zobligowane są do prowadzenia ksiąg handlowych. Tego typu dokumentacja finansowo-księgowa może mieć formę księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych. W ustawie określono dokładnie, kiedy i kto musi prowadzić pełną księgowość obligatoryjnie. Dowiedz się, jaki obowiązuje obecnie limit przychodów, po przekroczeniu którego nie można już prowadzić uproszczonej księgowości.

Uproszczona i pełna księgowość – kiedy KPiR, a kiedy księgi rachunkowe?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości KPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) bądź księgi rachunkowe powinny prowadzić osoby fizyczne i spółki (cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie), które wykonują działalność gospodarczą. Pełna księgowość obowiązuje przede wszystkim firmy (osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie), w których wysokość przychodów przekroczyła limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2016 r. limit ten określany jest jako 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złote. Tym samym, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość podanego limitu, księgowość musi być pełna, czyli obowiązuje prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Pełna księgowość: Kto jest zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Oprócz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek jawnych, cywilnych oraz partnerskich, które przekroczyły ustawowy limit uzyskiwanych przychodów, księgi rachunkowe muszą prowadzić także: spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Ponadto, obowiązek ten dotyczy także m.in. różnorakich jednostek organizacyjnych zajmujących się funduszami emerytalnymi, działalnością ubezpieczeniową, funduszami inwestycyjnymi oraz gminy, powiaty, województwa i ich związki. Co warto podkreślić, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów obligatoryjnie księgi rachunkowe do niedawna musieli prowadzić także cudzoziemcy, jednak po nowelizacji ustawy, osoby fizyczne będące obywatelami spoza UE, a zakładające działalność gospodarczą w Polsce, nie mają już takiego obowiązku. Warto podkreślić, że prowadzenie ksiąg rachunkowych, które można zlecić np. do Biura Rachunkowo-Księgowego PLUS z Katowic, może być także dobrowolne – każdy kto złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego zgodnego z adresem prowadzenia firmy, może rozpocząć prowadzenie ksiąg w nowym roku obrotowym.